BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ BPB 2006

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN BPB 2006

BULLETIN D'ENGAGEMENT BPB 2006

  Nom/Nombre/Prénom
  Congnoms/Apellidos/Nom
  DNI/Carte d'identité
  Data de naixement
  Adreça/Dirección/Adresse
  Localitat/Población/Ville
  Codi Postal/Código Postal/Code Postal
  Telèfon Mòbil/Teléfono móvil/Telephone portable
  E-Mail
  Llicència nº/Licencia nº/Numero de Licence
  Club
  Tipus de cicle/Tipo de ciclo/Cycle utilisé
  Aval Esportiu/Aval deportivo
  Vehicle d'assistència/Vehículo de asistencia/Véhicule d'assistance

 

Per tal de formalitzar la inscripció, podeu omplir aquest formulari i enviar-lo via internet. També podeu imprimir el full, omplir-lo i enviar-lo per fax al numero 93 3189092. En ambdos casos la inscripció no serà vàlida fins que no es comprovi l'ingrés de 60,00 Euros al següent compte bancari de la Federació Catalana de Ciclisme: 2100 2895 71 0200152129. Una vegada fet l'ingrés, envieu el comprovant d'ingrés al mateix fax 93 3189092.

Para formalizar la inscripción podéis llenar este formulario y enviarlo via internet. También podéis imprimir esta hoja, rellenarla y enviarla por fax al numero 93 3189092. En ambos casos la inscripción no será válida hasta que no se compruebe el ingreso de 60,00 Euros a la siguiente cuenta bancaria de la federación Catalana de Ciclismo: 2100 2895 71 0200152129. Una vez hecho el ingreso, enviad el comprobante de ingreso al mismo fax 93 3189092.

Utilisez le bulletin d'engagement individuel à imprimer, une copie, une photocopie ou bien envoyez-le par Internet avec vos données personnelles. Si vous avez choisi la première option, envoyez-le par FAX au numéro 034 93 3189092. L'engagement ne sera valable que lorsque vous aurez payé les 60 € correspondant aux frais d'inscription. Ces frais devront parvenir au numéro de compte de la Federació Catalana de Ciclisme : 2100 2895 71 0200152129. Envoyez-nous la vérification du transfer par FAX au numéro 034 93 3189092.

 

Torna a la pàgina principal